FANDOM


Diiep
Tài liệu bản mẫu (đối với bản mẫu trên, đôi lúc bị ẩn.)[xem] [sửa đổi] [lịch sử] [làm mới]

Description

Use this Template to easily create a link to any Diep2.io page. Rather than typing out [[Diep2:Mega Trapper|Mega Trapper]], one can simply type {{2|Mega Trapper}}, which links to the same page. Additionally, if the second or third field is equal to m, then the link will change to direct to the Diep2.io page in the Monobook Skin.

Syntax

Direct link

{{2|Stats}}

Full Page name without typing the whole page name

{{2|Stats|f}}

Changing link text

{{2|Stats|Cool page}}

Direct link to the Monobook Skin

{{2|Stats|m}}

Full Page name text directed to the Monobook Skin

{{2|Stats|f|m}}
OR
{{2|Stats|m|f}}

Changing link text to the Monobook Skin

{{2|Stats|Cool page|m}}
OR
{{2|Stats|m|Cool page}}

Output

Direct link

Stats

Full Page name without typing the whole page name

Diiep:Stats

Changing link text

Cool page

Direct link to the Monobook Skin

Stats

Full Page name text directed to the Monobook Skin

Diiep:Stats OR Diiep:Stats

Changing link text to the Monobook Skin

Cool page OR Stats

Nội dung trên được nhúng từ Bản mẫu:2/doc; bạn có thể thay đổi nó hoặc xem lịch sử của nó. (Làm sao để hoạt động?)
Nếu bạn đã sửa đổi xong, xin vui lòng làm mới nội dung. (Vì sao?)
Bạn có thể thử nghiệm trong chỗ thử (tạo | nhân bản) và trang thử trường hợp (tạo).
Xem vui lòng thêm Thể loại và liên kết ngôn ngữ đến Bản mẫu:2/doc. (Xem toàn bộ trang con của trang này.)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.