FANDOM


Từ bài viết mới nhất của Wiki Diep.io Việt Nam.

  • "Diep.io", được phát triển vào đầu năm 2015 và hiện tại vẫn duy trì mỗi ngày trên 10,000 lượt truy cập chơi trực tuyến
  • ...App Diep.io có thể chơi được trên cả Android lẫn IOS
Mục đích

Bản mẫu dùng để hiển thị sự thật "Bạn Có Biết" được chọn trên Trang Chính.

Sau khi cập nhật bản mẫu này, nó có thể sẽ mất một thời gian trước khi các thay đổi được hiện trên trang chính.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.