FANDOM


Mô tả

Đặt mẫu này vào cuối trang để tạo ra Interlanguage Links. Link quốc tế liên kết đến các trang tương đương trên Diep.io Wikias bằng các ngôn ngữ khác dành cho độc giả quốc tế.

Ghi chú

Xin vui lòng, khi sử dụng mẫu này, đặt các liên kết theo bảng chữ cái theo language code. Đầu ra trên trang sẽ được sắp xếp lại theo mẫu, nhưng bảng chữ cái là một tiêu chuẩn tổ chức tốt trên các trang. Mẫu này cũng chắc chắn sẽ thay thế tất cả các định dạng cũ cho Interlanguage Links, kể từ khi gắn kết định dạng với một mẫu là một hình thức tuyệt vời của future-proofing.

Cú pháp

Định dạng cũ

<!-- Interlanguage Links -->
[[zh:Diep.io 繁中維基 首頁]]
[[es:Wikia Diep.io]]
[[fr:Wikia Diepio]]
[[pl:Diep.io Wikia]]
[[ru:Diep.io Вики]]
[[vi:Trang Chính]]
[[de:Diep.io Wikia]]
[[tr:Diepio Wikia]]
[[sv:Huvudsida]]
[[pt-br:Página principal]]
[[ko:Diepio 위키]]
[[ja:Diepio Wiki]]
[[it:Diep.io Wiki]]
[[hu:Kezdőlap]]
[[ro:Acasă]]

Định dạng mới

{{Interlang
|de   = Diep.io Wikia
|es   = Wikia Diep.io
|fr   = Wikia Diepio
|hu   = Kezdőlap
|it   = Diep.io Wiki
|ja   = Diepio Wiki
|ko   = Diepio 위키
|pl   = Diep.io Wikia
|pt-br = Página principal
|ro   = Acasă
|ru   = Diep.io Вики
|sv   = Huvudsida
|tr   = Diepio Wikia
|vi   = Trang Chính
|zh   = Diep.io 繁中維基 首頁
}}

Đoạn mã trên tạo liên kết đến Main Pages của tất cả các ngôn ngữ nước ngoài Diep.io Wikias.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.