FANDOM

Adele Owen

biệt danh TheDiepSquad

  • Tôi sống tại The World of Diep
  • Tôi sinh ngày tháng 4 18
  • Nghề nghiệp của tôi là A Tank's Job
  • Tôi là Male, Duh