FANDOM


Bạn có thể truy cập vào trang cá nhân hay trang thành viên của mình trên bất kỳ wiki nào bằng cách nhấp vào hình ảnh tài khoản của bạn trên cùng phía bên phải màn hình khi bạn đã đăng nhập.

Trang thành viên của bạn gồm có hai phần: phần trên và phần dưới. Phần trên hồ sơ của bạn là một hộp thông tin sẽ hiển thị các thông tin trên tất cả các wiki mà bạn tham gia sửa đổi. Đây là phần giới thiệu cơ bản của bạn đối với các thành viên khác. Phần dưới hồ sơ của bạn là một trang viết, đặc thù cho chính wiki đó, và bạn có thể viết những gì bạn thích vào đó.

Phần trên: Hồ sơ toàn cầu

Bạn sẽ luôn có một hồ sơ toàn cầu, được hiển thị trên những wiki mà bạn tham gia sửa đổi và chỉ có bạn mới có thể sửa đổi hồ sơ của mình.

Example Global Profile

Để sửa đổi hồ sơ cá nhân toàn cầu, chỉ có bạn mới thấy nút sửa đổi khi kéo chuột đến phần hộp hồ sơ, và nhấn vào nút sửa đổi, sau đó điền thông tin theo như mẫu ví dụ sau:

Example Edit Profile

Nếu những gì bạn không muốn tiết lộ, bạn đừng nên ghi vào các trường đó hoặc bạn có thể thay đổi sáng tạo để phù hợp mà không nhất thiết phải tiết lộ thông tin cá nhân.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.