Diep.io Wiki

編輯

構建

1
  • 該編輯可以被撤銷。請檢查以下對比以核實這正是您想做的,然後儲存以下更改以完成撤銷編輯。
最新修訂 您的文字
第19行: 第19行:
 
{{Gameplay}}
 
{{Gameplay}}
 
{{Interlang
 
{{Interlang
|de =
+
|de =
 
|en = Builds
 
|en = Builds
 
|es = Build
 
|es = Build
|fr =
+
|fr =
|hu =
+
|hu =
|it =
+
|it =
|ja =
+
|ja =
|ko =
+
|ko =
|pl =
+
|pl =
|pt-br =
+
|pt-br =
|ro =
+
|ru = Сборки v2
|ru = Сборки
+
|sv =
|sv =
+
|tr =
|tr =
 
 
|vi = Xây dựng
 
|vi = Xây dựng
 
}}
 
}}
  正在載入編輯器