30*custom*#00b2e1*#555555*100/10/0/1.2/0/0/40[]

技術上[編輯 | 編輯原始碼]

此坦克只需六秒則可隱形。而且他的移動速度也加強了,點滿後和一個點滿Reload和速度的Booster相若。

作為Landmine II[編輯 | 編輯原始碼]

你可以在中央經驗區、基地前等褂敵人出現頻繁的地區隱形。如果你看到Spike,請善用你的高速度逃跑。

一階坦克 Tank.png
二階坦克 Twin.png Sniper.png Machine Gun.png Flank Guard.png Mini Smasher.png Single.png
三階坦克 Triple Shot.png Quad Tank.png Twin Flank.png Assassin.png Overseer.png Hunter.png Trapper.png Destroyer.png Gunner.png Mega Machine Gun.png Auto Machine Gun.png Tri-Angle.png Quad Tank.png Twin Flank.png Auto 3.png Triple Guard.png Crusher.png Bounce Smasher.png Smasher.png Double.png Auto tank.png Glue.png
四階坦克 Triplet.png Penta Shot.png Spread Shot.png Tri Angle Shot.png Octo Tank.png Auto 5.png Unown a auto 4.png Triple Twin.png Battleship.png Ranger.png Stalker.png Overlord.png Necromancer.png Manager.png Overtrapper.png Over Battleship.png Factory.png Tri-necromancer.png Predator.png Streamliner.png Tri-Trapper.png Gunner Trapper.png Trapper Overtrapper.png Mega Trapper.png Auto Trapper.png Trapliner.png Machine Trapper.png Hybrid.png Annihilator.png Skimmer.png Rocketeer.png Auto Gunner.png Gunner Trapper.png Gunner Streamliner.png Machine Auto.png Machine Gun X.png Sprayer.png Machine Gunner.png Double Machine.png Machine Auto 3.png Machine Trapper.png Auto Tri Machine Gun.png Booster.png Fighter.png Auto Tri Angle.png Tri Angle Shot.png Octo Tank.png Auto 5.png Unown a auto 4.png Triple Twin.png Battleship.png Auto 3 Auto 5.png Auto 3 Auto Gunner.png Unown a auto 4.png Mega Auto Three.png Auto 6.png Machine Auto 3.png Tri-Trapper.png Triple Twin.png Auto Tri Machine Gun.png Mega Auto 3.png Dodecagon Tank.png ink=Diep.io_概念維基:Tri-necromancer 耐心等待至六十級 耐心等待至六十級 耐心等待至六十級 Auto Triple Guard.png Mega Smasher.png 沒有 Landmine.png Auto Smasher.png Spike.png 沒有 Auto Gunner.png Auto Smasher.png Auto Tri Angle.png Auto Tri Machine Gun.png Auto Trapper.png Ponson2.png
五階坦克 Triplet Tri-Angle.png 沒有 沒有 Triplet Tri-Angle.png 沒有 沒有 Auto 12.png Auto 8.png Quad Twin.png 沒有 沒有 沒有 Spawner.png Mega-Necro.png 沒有 沒有 沒有 Box.png Mega-Necro.png 沒有 Tri Streamliner.png Penta Trapper.png Tri trapliner.png Hexa tank.png 沒有 沒有 沒有 沒有 Tri trapliner.png 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 Tri Streamliner.png 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 Rocket.png Machine Booster.png 沒有 沒有 Triplet Tri-Angle.png 沒有 Auto 12.png Auto 8.png Quad Twin.png 沒有 Auto 12.png 沒有 Auto 8.png Mega Auto 5.png 沒有 沒有 Penta Trapper.png Tri trapliner.png Hexa tank.png Quad Twin.png 沒有 Mega Auto 5.png Hexa tank.png Auto 12.png Mega-Necro.png Hexa tank.png Auto 12.png Tri-Necromancer 沒有 Mega Smasher II.png 沒有 LandmineⅡ.png Tri Auto Smasher.png Mega Spike.png Golden Spike.png 沒有 沒有 Tri Auto Smasher.png 沒有 沒有 沒有 沒有
除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。