Mega-Necro.png

技術上

這個坦克可以仼何經驗磚無人機,包括Alpha PentagonCrashers 不同種類的無人機的基本數量如下:
正方形 16個
三角形 14個
五邊形 10個
Crashers(不分大小) 12個
Alpha Pentagon 1個
每點Drone Count所增加的無人機數量
正方形 3個
三角形 2個
五邊形 1個
Crashers(不分大小) 2個
最後一點也可增加Alpha Pentagon1個
因此最大數量是正方形 37個
三角形 28個
五邊形 17個
Crashers(不分大小) 26個
Alpha Pentagon 2個

一階坦克
Tank.png
二階坦克
Twin.png
Sniper.png
Machine Gun.png
Flank Guard.png
Mini Smasher.png
Single.png
三階坦克
Triple Shot.png
Quad Tank.png
Twin Flank.png
Assassin.png
Overseer.png
Hunter.png
Trapper.png
Destroyer.png
Gunner.png
Mega Machine Gun.png
Auto Machine Gun.png
Tri-Angle.png
Quad Tank.png
Twin Flank.png
Auto 3.png
Triple Guard.png
Crusher.png
Bounce Smasher.png
Smasher.png
Double.png
Auto tank.png
Glue.png
四階坦克
Triplet.png
Penta Shot.png
Spread Shot.png
Tri Angle Shot.png
Octo Tank.png
Auto 5.png
Unown a auto 4.png
Triple Twin.png
Battleship.png
Ranger.png
Stalker.png
Overlord.png
Necromancer.png
Manager.png
Overtrapper.png
Over Battleship.png
Factory.png
Tri-necromancer.png
Predator.png
Streamliner.png
Tri-Trapper.png
Gunner Trapper.png
Trapper Overtrapper.png
Mega Trapper.png
Auto Trapper.png
Trapliner.png
Machine Trapper.png
Hybrid.png
Annihilator.png
Skimmer.png
Rocketeer.png
Auto Gunner.png
Gunner Trapper.png
Gunner Streamliner.png
Machine Auto.png
Machine Gun X.png
Sprayer.png
Machine Gunner.png
Double Machine.png
Machine Auto 3.png
Machine Trapper.png
Auto Tri Machine Gun.png
Booster.png
Fighter.png
Auto Tri Angle.png
Tri Angle Shot.png
Octo Tank.png
Auto 5.png
Unown a auto 4.png
Triple Twin.png
Battleship.png
Auto 3 Auto 5.png
Auto 3 Auto Gunner.png
Unown a auto 4.png
Mega Auto Three.png
Auto 6.png
Machine Auto 3.png
Tri-Trapper.png
Triple Twin.png
Auto Tri Machine Gun.png
Mega Auto 3.png
Dodecagon Tank.png
Triple Tri-Necromancer.png
ink=Diep.io_概念維基:Tri-necromancer
耐心等待至六十級 耐心等待至六十級 耐心等待至六十級
Auto Triple Guard.png
Mega Smasher.png
沒有
Landmine.png
Auto Smasher.png
Spike.png
沒有
Auto Gunner.png
Auto Smasher.png
Auto Tri Angle.png
Auto Tri Machine Gun.png
Auto Trapper.png
Ponson2.png
五階坦克
Triplet Tri-Angle.png
沒有 沒有
Triplet Tri-Angle.png
沒有 沒有
Auto 12.png
Auto 8.png
Quad Twin.png
沒有 沒有 沒有
Spawner.png
Mega-Necro.png
沒有 沒有 沒有
Box.png
Mega-Necro.png
沒有
Tri Streamliner.png
Penta Trapper.png
Tri trapliner.png
Hexa tank.png
沒有 沒有 沒有 沒有
Tri trapliner.png
沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有
Tri Streamliner.png
沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有
Rocket.png
Machine Booster.png
沒有 沒有
Triplet Tri-Angle.png
沒有
Auto 12.png
Auto 8.png
Quad Twin.png
沒有
Auto 12.png
沒有
Auto 8.png
Mega Auto 5.png
沒有 沒有
Penta Trapper.png
Tri trapliner.png
Hexa tank.png
Quad Twin.png
沒有
Mega Auto 5.png
Hexa tank.png
Auto 12.png
Mega-Necro.png
Hexa tank.png
Auto 12.png
Tri Streamliner.png
Tri-Necromancer
沒有
Mega Smasher II.png
沒有
LandmineⅡ.png
Tri Auto Smasher.png
Mega Spike.png
Golden Spike.png
沒有 沒有
Tri Auto Smasher.png
沒有 沒有 沒有 沒有
除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。